Hide menu

TMMI17/Hållfasthetslära, 6 hp/Solid Mechanics, Basic Course, 6 ETCS credits

För: MI

Obs att detta är ett 'levande' dokument, där ändringar och tillägg förs in löpande under kursens gång!

Förkunskaper
Matematik, Mekanik (statik)

Påbyggnadskurser
TMMI09: Vibrations and fatigue in mechanical structures, TMMI37: Finita Element Metoden

Mål
En huvuduppgift inom hållfasthetslära är att studera samspelet mellan krafter och deformationer i konstruktioner utförda av olika material. I kursen ska klargöras hur konstruktioner och konstruktionsdelar ska dimensioneras för att fylla avsedd teknisk funktion på ett optimalt sätt. Hållfasthetslära blir härigenom ett grundläggande tekniskt ämne av vital betydelse för de tekniska tillämpningsämnena. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om hållfasthetsläras problemställningar samt ge användbara metoder för enklare överslagsmässigt dimensioneringsarbete.

Organisation
Kursen läses under en läsperiod. Den lärarledda undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Föreläsnings- och lektionsplan samt läsanvisningar - uppdateras allteftersom
Föreläsnings-, lektionsplan och läsanvisningar

Problemsamling
Följande problemsamling till lektionerna används igenom hela kursen.

Tabellsamling
Följande tabellsamling används genom kursen och ska tas med till den skriftliga tentamen.

Laborationer
Två laborationer kommer att göras under kursen, böjning av balk samt vridning av axel. Dessa äger rum i följande labbsal. På Hållfasthetsläras anslagstavla kommer anmälningslistor att finnas tillgänliga när labassistenten satt upp dem, information om när detta sker får ni via mail. Notera att ni bara behöver anmäla er en gång, båda laborationerna görs vid samma tillfälle.
Labpm: Böjning
Labpm: Vridning

Kursinnehåll
- Definitioner och grundläggande begrepp.
- Elementär elasticitetsteori.
- Enkla homogena tillstånd. Dragna och tryckta stänger och stångbärverk.
- Vridning av axlar med cirkulärt tvärsnitt.
- Balkböjning: moment- och tvärkraftsdiagram, yttröghetsmoment, normal- och skjuvspänning, deformationer vid böjning, elementarfall.
- Stabilitet: Eulers knäckfall.
- Spänningsanalys vid fleraxliga tillstånd.
- Flythypoteser.
- Elementär brotteori.

Kurslitteratur
Lundh H: Grundläggande hållfasthetslära, KTH, Stockholm 2000.
Ev. Sundström B: Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära, KTH, Stockholm, 1998.
Alt. Dahlberg T: Teknisk hållfasthetslära, Studentlitteratur, Lund, 2001.

Kompletterande material
Här kan läggas länkar till kompletterande textmaterial.
- Digitala kopior på föreläsningarna och exempel finns här.
- Ett kompendium med enkla uppgifter till respektive föreläsning finns här.
- Bevis till krökningsradien hos en balk finns här.
- Lösning av underdeterminant vid instabilitet finns här.

Examination
- Skriftlig tentamen i två delar:

  Del I ('teoridelen') består av 4 st.1-poängsuppgifter. Inga hjälpmedel tillåts.
  Del II ('tillämpningsdelen') består av 4 st 3-poängs räkneuppgifter. Tillåtna hjälpmedel: Läroboken Lundh H. eller Dahlberg T.(inkl formelsamling), KTHs formelsamling, Hållfs tabellsamling, matematiska tabeller, räknedosa (som ska medföras programtom, om den är programmerbar).
- Obligatorisk laborationskurs

Gamla tentor
2012-12-18, 2013-03-22, 2013-08-23, 2014-01-13, 2014-04-24, 2014-08-29, 2015-01-16, 2015-04-09, 2015-08-28, 2016-01-15, 2016-04-01, 2016-08-26, 2017-01-13, 2017-04-20, 2017-08-25, 2018-01-09, 2018-04-05

Kursansvar+föreläsningar
Daniel Leidermark (examinator)
Lars Johansson

Lektioner
grupp a: Jonas Stålhand
grupp b: Alexander Olsson

Page responsible: Bo Torstenfelt
Last updated: 2018-04-06