Hide menu
To top of page

TMHL22/ Hållfasthetslära, grundkurs

För: M och I

Detaljerad information 2017 ht1
Kursinformation
Kortsammanfattning av respektive föreläsning (Miniformelsamling)
Lydelser och Lösningar till lektionstal
Balkberäkningsprogrammet - TRINITAS/2D Beam
Labb PM: Böjning
Labb PM: Vridning
Gamla Tentor

Förkunskaper
Matematik, linjär algebra och mekanik.

Påbyggnadskurser
Ett stort antal påbyggnadskurser erbjuds i högre årskurser. några exempelär:
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik
TMHL09 Hållfasthetslära, dimensioneringsmetoder
TMHL03 Hållfasthetslära - Lätta konstruktioner

Mål
Hållfasthetslära är ett grundläggande tekniskt ämne av vital betydelse för de tekniska tillämpningsämnena. Inom hållfasthetslära studeras samspelet mellan belastningar på en kropp (en konstruktion) och de deformationer och spänningar som uppkommer på grund av lasterna. Konstruktionen kan vara utförd i olika material. Avsikten är att klargöra hur konstruktioner och konstruktionselement ska dimensioneras för att på ett säkert sätt fylla avsedd teknisk funktion. Kursen ger grundläggande kunskaper om problemställningar inom hållfasthetslära och om metoder för enklare överslagsmässigt dimensioneringsarbete. Kursen förbereder också för efterföljande kurser i hållfasthetslära.

Organisation
Kursen läses under en läsperiod. Föreläsningar ges i storgrupp medan övningsräkning sker i lektionsgrupper. 2 enkla laborationsövningar görs i 4-grupp.

Kursinnehåll
- Definitioner och grundläggande begrepp.
- Jämviktssamband, deformationssamband och materialsamband, elementär elasticitetsteori.
- Homogena tillstånd i endimensionella kroppar.
- Böjning: snittstorheter, normal- och skjuvspänning, deformationer vid böjning, elementarfall.
- Vridning av axlar med cirkulärt
- Axialbelastad balk. Knäckning
- Fleraxlighet.
- Plana tillstånd: cylindriska koordinater, tjockväggiga rör, krympförband.
- Flythypoteser (v. Mises, Tresca)

Kurslitteratur
- Grundläggande hållfasthetslära, KTH hållfasthetslära, Stockholm, 2000
- Exempelsamling i hållfasthetslära, Problem med svar och anvisningar, Kap II, III, IV, V, VII och IX, TRU Linköping 1976
För den som kommer att fördjupa sig i ämnet genom att läsa ämnets fortsättningskurser så rekommenderas också:
- B Sundström (red): Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, Inst. för hållfasthetslära, KTH, Stockholm 1998 (eller senare) (BS)

Examination
Skriftlig tentamen
Obligatorisk laborationskurs

Kursansvarig
Bo Torstenfelt


Page responsible: Bo Torstenfelt
Last updated: 2017-10-18